Ugdymas – Vaikų grupės Vokiečių g.

2016-2017 m. veiklos planas

2013-2017 strateginis veiklos planas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka

Tėvų prašymas dėl vaiko brandumo įvertinimo

 

SPECIALUSIS UGDYMAS

Logopedas

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą atlieka PPT

Specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

 

PAPILDOMAS UGDYMAS

Papildomo ugdymo programos